شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ اميد به آينده 2 ولي مي رسد بانگ تکبير ما از ايران به اقصا نقاط جهان بت سلطه جويان ديرينـه را ز هم بشکند ، شوکت شيعيان پيام حقيقت ز قـرآن ما در عالم جهانگير و پويا شود درفش ولايت به بام زمين به اذن خداوند ، برپا شود ** من آن روز شايد نباشم ولي خوشم چون وطن قدرت برتراست چهل سال دوم، جوانان من! گواراي تان باد ، بس خوشتر است
چراغ جادو
سرباز کوچک ولايت
رتبه 0
0 برگزیده
124 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top