انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی . ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا . لن یفترقا حتی یردا علی الحوض